SPORTEXPO – prijava – ugovor za učešće – 2018

LOKACIJA „SPORTEXPO“
Trg pravde 3, 76100 Brčko
(sportska sala Gimnazije)
Tel: 049/217-781
Mejl: vidovdanskatrka@gmail.com
Web-sajt: http://www.vidovdanskatrka.org

„SPORTEXPO“
Internacionalni
sajam sporta
21. – 24. jun 2018.

PRIJAVA – UGOVOR ZA UČEŠĆE

Popunjava izlagač
Pun naziv firme izlagača: *
Adresa i grad: *
Država *
Lice ovlašteno za zastupanje i funkcija: *
Tel.: *
Fax:
E-mail: *
Vebsajt:
JIB: *
Žiro račun: *
Kontakt osoba: *
Oblik organizacije (Označiti polje): * PrivatnoJavnoDržavnoUdruženjeOstalo
Djelatnost izlagača (Označiti polje): * ProizvodnjaTrgovinaUslugeOstalo
Portfolio firme izlagača:
NARUDŽBENICA
Narudžba izložbenog prostora

R br.

OPIS

Sadržaj izložbenog prostora1

Količina2
(m2)

CIJENA
(KM/m2)

1.

Standardno uređenje

Tepih, potreban broj zidova, info pult, ostava sa zavjesom, rasvjeta (2 reflektora od 300 W na svakih 12 m2), natpis firme u blok slovima, sto i 4 stolice, korpa za otpatke, utičnica za el. energiju.

35,00

2.

Osnovno uređenje

Tepih, potreban broj zidova, rasvjeta (2 reflektora od 300 W na svakih 12 m2), tabla za natpis, korpa za otpatke, utičnica za el. energiju.

25,00

1 Sadržaj izložbenog prostora je urađen na bazi prostora od 12 m2.
2 Najmanji mogući prostor za izlaganje iznosi 4m2.

Slažem se i prihvatam uslove Sajamskog pravilnika

SAJAMSKI PRAVILNIK

Sajamski pravilnik sadrži smjernice kojima se regulišu prijavljivanje, izlaganje i poslovne aktivnosti na manifestaciji „SPORT EXPO“ – Internacionalni sajam sporta 2018., a na osnovu kojih se zasniva obligacioni odnos između „Vidovdanska trka“ Brčko distrikt BiH kao organizatora i učesnika (izlagača) i sastavni je dio prijave – ugovora za učešće bez obzira na način dostave i prijema iste.

Prijavljivanje

Prijava za izlaganje podnosi se na prijavnom obrascu, štampanim slovima, te potpisana i ovjerena dostavlja na adresu organizatora. Po istom postupku uz prijavu se dostavljaju i pripadajuće narudžbe sajamskih usluga. Prijava se podnosi najkasnije do 07.06.2018.godine. Upućivanjem prijave izlagač izražava svoju saglasnost s odredbama opštih uslova učešća na manifestaciji, te stupa u obligacioni odnos s organizatorom.

Prijava za izlaganje važi samo za prijavljenu firmu, udruženje ili organizaciju. Prijavljeni izlagač bez saglasnosti organizatora ne može dati u podzakup dodijeljeni izložbeni prostor (štand).

Plaćanje

Izdavanje sajamskog prostora je formirano po sljedećem cjenovniku:

  1. Opremljen unutrašnji prostor 35,00 KM/m2 (18,00 €/m2)
  2. Poluopremljen u. prostor 25,00 KM/m2 (13,00 €/m2)

Organizator zadržava pravo davanja popusta izlagačima od 10% za rane uplate do 15.05.2018. god.

Najmanji mogući prostor za izlaganje iznosi 4 m2.

Sadržaj izlagačkog prostora je urađen na bazi od 12 m2 i podrazumijeva:

Pod standardno opremljenim prostorom sljedeće: Tepih, potreban broj zidova, info pult, ostava sa zavjesom, rasvjeta (2 reflektora od 300 W na svakih 12 m2), natpis firme u blok slovima, sto i 4 stolice, korpa za otpatke, utičnica za el. energiju.

Pod osnovno uređenim prostorom podrazumijeva se sljedeće: Tepih, potreban broj zidova, rasvjeta (2 reflektora od 300 W na svakih 12 m2), tabla za natpis, korpa za otpatke, utičnica za el. energiju.

U sklopu navedenih troškova podrazumijevaju se i troškovi prijave izlagača, kao i upisa u sajamski katalog. Prijava bez dokaza o uplati obaveznog iznosa ne obavezuje organizatora.

Po prispjeću prijave izlaganja i narudžbe sajamskih usluga, organizator izlagaču ispostavlja predračun-avansni račun koji mora biti plaćen u cijelom iznosu u zakonskom roku, a najkasnije do 07.06.2018.godine.

Prijava bez dokaza o uplati obaveznog iznosa ne obavezuje organizatora, a obavezuje izlagača.

Ispostavljanjem predračuna, organizator potvrđuje rezervaciju prostora i ulazi u obligacioni odnos ispunjenja svih fakturisanih narudžbi izlagaču. U zavisnosti od raspoloživog prostora, organizator može prihvatiti prijavu i uplatu poslije propisanih rokova uz pravo uvećanja svih cijena na ime uvećanih troškova.

Narudžbe u toku Sajma izlagač je dužan platiti odmah i to po cijenama regulisanim po prijavi.

Preuzimanje i predaja izložbenog prostora

Izložbeni prostor (štand) dodjeljuje se, u principu, prema redoslijedu prispjeća prijava i uplata. Dodijeljeni prostor izlagač preuzima zapisnički, a na osnovu originalnih dokaza o uplati obaveznog iznosa i ukupne sajamske narudžbe. Ukoliko izlagač ne preuzme dodijeljeni prostor najkasnije 20 sati prije početka Sajma, smatraće se da je odustao od izlaganja, te organizator, po potrebi, prostor može izdati drugom izlagaču.

Zvanično otvaranje Sajma je predviđeno u 11h 21.06.2018. godine, dok je zatvaranje predviđeno za 24.06.2018. godine u 12h.

Nedostajući zaduženi štand-materijal naplaćuje se izlagaču po cjenovniku organizatora. Izlagač je dužan isprazniti dodijeljeni prostor u roku od 8h po zvaničnom zatvaranju Sajma.

Odustajanje

Prijavljeni izlagač može odustati od izlaganja pod određenim uslovima i to:

  1. 30 dana prije početka Sajma u kom slučaju se vraća uplata, izuzev obaveznog iznosa.
  2. 15 dana prije početka Sajma, u kom slučaju mu se vraća 50% uplate sajamskih narudžbi, odnosno fakturiše isti iznos.

Odustajanje na manje od 15 dana prije početka Sajma nije moguće i organizator će zadržati cjelokupan iznos uplate, odnosno fakturisati izlagaču nastale troškove. Odustajanje se najavljuje pismeno, a rokovi počinju teći od datuma prispjeća obavještenja u sjedište organizatora. Odustajanje najavljeno usmenim putem ne proizvodi pravno djelovanje.

Posebne odredbe
U slučaju kada izlagač sam izvodi štand, dužan je pridržavati se propisa o tehničkoj zaštiti, uputstva organizatora i standarda uobičajnih za međunarodne sajmove. Izlagač osigurava vlastitu opremu i izložbene eksponate od otuđenja, oštećenja, uništenja i drugih rizika na vlastiti teret za čiju štetu ili oštećenje Organizator neće odgovarati.

Sve druge poslovne aktivnosti, izlaganja i prodaje eksponata, regulišu se po posebnim uslovima sa organizatorom i obavljaju na osnovu posebnog pisanog odobrenja organizatora. Ova odredba odnosi se i na izlagača kada ove aktivnosti obavlja izvan zakupljenog izložbenog prostora.

Radno vrijeme Sajma je od 09:00 do 21:00h.

Čišćenje i održavanje higijene štanda i ostalog zajedničkog sajamskog prostora je obaveza organizatora.

U slučaju promjene termina Sajma uslijed više sile, izlagač nema pravo naknade štete od strane organizatora.

Organizator će o novom terminu Sajma obavjestiti izlagača.

Organizator zadržava pravo produženja trajanja sajma, o čemu će blagovremeno obavijestiti Izlagače.

Sve eventualne sporove organizator i Izlagač će nastojati riješiti sporazumno, u suprotnom određuje se nadležnost Osnovnog suda Brčko distrikta BiH.

Prijavu i narudžbenicu možete ispuniti i pismenim putem.

Online applications